Uit de gemeenteraad februari 2016

13 Maart 2016

Uit de gemeenteraad februari 2016

zaken hondenlosloopweideStand van

i.v.m. .

Vraag raadslid  Lut De Jaeger:

De gemeenteraad heeft vorig jaar in september beslist om een hondenlosloopweide aan te leggen. Op het gekozen terrein aan de Dullaert is nog altijd niets van enige aanleg te merken. Tegen wanneer mogen we hier enig resultaat verwachten?

Antwoord schepen D'Haeseleer

Het klopt dat het geduld van de hondenliefhebbers op de proef is gesteld. Omdat er al enkele grote groenvernieuwingen op de planning stonden kon dit niet vroeger. Ook al polsten verschillende mensen heel regelmatig naar de stand van zaken. Hoewel dit ons scherp hield zou niet correct geweest zijn om bepaalde projecten voor te nemen op de planning. Ook omdat het de voorbije maanden veel geregeld heeft en dus erg drassig lag kon de zware grasmaaier de weide niet op. We maakten van de gelegenheid gebruik om eens samen te zitten met enkele hondenliefhebbers over de inrichting. Vorige week heeft de groendienst dan het zwerfvuil geruimd en gemaaid. Ze zijn nu bezig met het plaatsen van een afsluiting en vanuit de communicatiedienst wordt er een informatiebord ontworpen. Ik hoop dat we er in de paasvakantie allemaal kunnen loslopen.

 

Welke middelen onderneemt het schepencollege om het "kraken" van leegstaande panden en woningen te ontraden?

Vraag raadslid Filip Lecompte:

Recent was er in onze stad een spijtig voorval van een zware brand op de markt in Eeklo. Spoedig werd duidelijk dat de aanwezigheid van krakers die vuur aanmaakten de oorzaak was van een onopzettelijke brandstichting.

De Belgische wetgeving schiet daar spijtig genoeg in te kort, doordat het kraken van leegstaande woningen en panden niet strafbaar is.

Zolang het artikel 439 in het strafwetboek over de huisvredebreuk niet aangepast wordt, staan de overheidsinstanties machteloos. Doch waren er al signalen uit diverse politieke hoeken om dit groeiend fenomeen strafbaar te maken. Kan onze stad via allerlei diensten, zoals het OCMW, krakers op andere gedachten brengen? Er gaan in Eeklo sterke geruchten dat er nog leegstaande woningen en/of panden gekraakt zijn, klopt dit?

Moet de belasting op leegstand en verkrotting herzien worden?

Antwoord schepen D'Haeseleer

Het klopt dat de regelgeving rond leegstand en verwaarlozing een kluwen is van Federale, Vlaamse en lokale bevoegdheden.

Ook is de Vlaming bijzonder creatief in het vinden van oplossingen en uitzonderingen om belastingen te vermijden. Iemand met twee huizen die elk jaar zijn domiciliëring aanpaste waardoor er nooit officieel leegstand kon worden vastgesteld. Het inrichten van een volledig huis als hobbykamer, enz enz. Om op al deze trends in te spelen wordt ons belastingsreglement op leegstand samen met alle andere reglementen jaarlijks aangepast. En met succes, sinds het begin van de legislatuur is het aantal jaarlijks geactiveerde panden verdrievoudigd. Een dergelijke belastingsbrief in de brievenbus krijgen is voor eigenaren niet altijd even prettig maar we hebben er allemaal baat bij dat leegstaande huizen zo snel mogelijk bewoond worden. Er moeten minder woonuitbreidingsgebieden aangesneden worden, het houdt wonen betaalbaar in Eeklo, de buurt vaart er wel bij, er is minder ruimteverlies en voor de eigenaren veroudert zijn huis minder snel. Toch is dit niet altijd even eenvoudig voor oudere mensen die dit lang hebben gezien als een extra pensioenpeiler maar niet bij machte zijn om deze woning te renoveren. Hen verwijzen we door naar de Woonwijzer, het SVK of opperen we het idee of ze dit niet beter verkopen. Die unieke persoonlijke begeleiding is intensief maar werpt haar vruchten af.

Door in het begin van de legislatuur een personeelslid uitsluitend op leegstand te zetten kunnen er ook meer dossiers worden behandeld waardoor ook de inkomsten hieruit aanzienlijk gestegen zijn. Deels omwille van deze financiële meevaller, stond er ook al een extra aanwerving bij dienst 'wonen en leven' op de planning die zich zal bezighouden met huisvesting en woonpromotie (dit stond ook al te lezen in de personeelsformatie die vorige maand werd goedgekeurd). Dit is een duidelijk signaal die de meerderheid al vanaf het begin van de legislatuur heeft gegeven dat kwaliteitsvol wonen een topprioriteit is.

Zoals je vast ook op de agenda hebt gezien staat er later vanavond ook een grondige hervorming van het reglement rond verwaarlozing op de agenda en willen we ons voor de helft van de dossiers laten ontvoogden. Waardoor eenvoudige dossiers van verwaarlozing nog sneller opgevolgd kunnen worden. Ik hoor u straks graag terug met uw opmerkingen over deze.

 

Gezond en vegetarisch eten.

Vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

In deze periode van het jaar is er aandacht voor onze eetgewoontes enerzijds door de vasten of anderzijds door nieuwe initiatieven zoals Dagen zonder Vlees. Een belangrijke dimensie daarbij is de impact op het milieu en het klimaat. De stad kan hierbij een voorbeeldfunctie geven. Is er geen mogelijkheid dat de stadsdiensten hier initiatieven rond nemen? Ik denk dan in het bijzonder aan de diensten waar er eten wordt geserveerd, bijvoorbeeld in het Zonneheem, is het niet mogelijk om daar donderdag Veggiedag in te voeren? Zo kan er gewerkt worden aan de bewustwording bij de mensen.

Antwoord schepen D'Haeseleer? 

Bedankt voor de pertinente vraag. Zowel uit duurzaamheid als uit dierenwelzijn krijgt uw voorstel mijn onverbloemde steun. Het is zeker niet dat we als stad iedereen willen of kunnen opleggen om vegetariër te worden. Maar het zou getuigen van een gezonde en moderne benadering van voeding indien recepties, broodjeslunches, of evenementen met steun van stad Eeklo vegetarisch zouden worden. Waarbij het iedereen nog steeds vrij staat om wat wij als stad aanbieden ook aan te nemen.

Ik heb dit omwille van dezelfde motivatie als deze die je net schetste al verschillende voorstellen in die richting gedaan (alle ideeën die je opsomde, dagen zonder vlees voor het college, BKO, label duurzame evenementen, ?). Omdat ik in deze meer voorstander ben van de wortel dan de stok probeer ik de weg van de geleidelijkheid te bewandelen en zonder grote verklaringen over gezondheid of klimaat ons aankoopbeleid te veranderen. Zo staan er sinds het begin van deze legislatuur geen tonijn of andere bedreigde vissoorten meer op het menu van het Zonneheem, hebben evenementen vanuit het jeugdcentrum ook altijd een ruim vegetarisch aanbod en zijn er vanuit de dienst duurzaamheid al verschillende initiatieven geweest rond gezonde duurzame voeding die lokaal, biologisch en seizoensgebonden is. Zo kwam Vrijmoed in de week van de Fair Trade spreken over de kunst van koken met lokale en seizoensgebonden producten.

Maar omdat voeding een erg persoonlijke keuze is geef ik toe dat niet alle initiatieven het halen. Als reeds overtuigde Groene vegetariër loop ik misschien wat te ver voorop om zonder vooroordelen naar een consensusfiguur te gaan. Wat voor mij niet meer dan normaal is, staat voor anderen nog te ver van hun bed en bord. Niets staat een gedreven kopman van de jong cd&v echter in de weg om hierin ook zelf initiatieven te nemen door vragen of toegevoegde punten in te dienen.

 

Actualiseren GNOP.

Vraag van Raadslid Smet

In het meerjarenbudget staat er een actieplan over het actualiseren van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsprogramma. We hebben een aantal weken geleden bomen geplant in aanwezigheid van Minister Joke Schauvliege, daarmee wordt uitvoering gegeven aan dat programma. Maar dit dateert van 1993 met een herziening in midden jaren 2000. Opvolging is echter nodig. Wat is de stand van zaken hiervan? Om de diensten te ontlasten zou het geen idee zijn om de voorbereiding en uitwerking over te laten aan een stage of als eindwerk bij studenten uit studierichtingen die hier nauw bij aansluiten?

Antwoord schepen D'Haeseleer

Dat staat inderdaad op de MJP, gebudgetteerd in 2017- 2018. In de komende maanden mag de gemeenteraad een ontwerpbeslissing verwachten waarin het college de voorwaarden voor de aanstelling van een studiebureau zal vastleggen voor de opmaak van een bos- en bomenbeheerplan. Studies tonen namelijk aan dat groendiensten naar opmaak van een dergelijk plan 15% tot 20% efficiënter kunnen werken.

Momenteel zijn ook een 40-tal studenten bezig met een project rond 'Energielandschappen'. Dit zijn studenten 'landschapsontwikkeling' (HoGent) en 'architectuur' (KU Leuven) die hun licht werpen op het buitengebied en stadskern. Zij zullen in kader van het energietransitie-verhaal kijken wat mogelijk is in het Eeklose landschap/context met de verschillende energielandschappen. Hun ontwerpen en visualisaties zullen dienst doen in toekomstige klimaatcafés en hopelijk ook in de inhoudelijke stoffering van toekomstvisies. Samen met de bosbeheersplannen kunnen zij in een latere fase dienst doen als input voor het actualisatiedocument GNOP.

 

Pt 8 en 9 naar een slagvaardig lokaal woonkwaliteitsbeleid

Na de grondige hervorming van het belastingsreglement over de leegstand en de onbebouwde percelen in 2013 en 2014 volgt met de hervorming van het woonkwaliteitsbeleid het sluitstuk van de hervormingen. Het bestuur hoopt vanzelfsprekend dat deze hervorming even succesvol zal zijn. (aantal geactiveerde leegstaande panden is in de voorbije jaren verdrievoudigd). Een hervorming van het belastingreglement, een kwaliteitslabel, meer mensen en een ontvoogding van Vlaanderen moet het woonkwaliteit sneller en slagkrachtiger maken.

Voor de berekening of een huis verwaarloosd is wordt er per kwaliteitscriteria met een ja-of-nee-antwoord, 1 of 0 punten toegekend. Wie teveel punten scoort krijgt de kans om aanpassingen te doen of ziet zijn woning op de lijst van verwaarlozing komen, de anderen krijgen een conformiteitsattest. Maar 1 of 0 zegt te weinig over de staat van verwaarlozing en lokt soms moeilijke welles-niettes-discussies uit. Sommige tekortkomingen wegen ook veel zwaarder door dan andere omwille van veiligheid. Vandaar dat een differentiatie nodig was. In de toekomst zal het aantal punten ook mee de geldigheidsduur van het attest bepalen. Wie minder scoort dan 8 strafpunten mag dit label 10 jaar gebruiken. Tussen de 9 en de 14 punten heeft het conformiteitsattest een geldigheid van 5 jaar. En als je op opstijgend vocht 3 punten haalt dan is het slechts 3j geldig.

De hervorming van het belastingsreglement wordt gekoppeld aan een opwaardering van het conformiteitsattest die de stad als kwaliteitslabel wil gaan promoten bij verhuurders, die dit ook zullen kunnen afficheren wanneer zij hun huis verhuren. Zij mogen terecht trots zijn dat hun huis aan de kwaliteitsstandaard voldoet en voor huurders geeft dit ook de garantie dat een onafhankelijke expert het huis heeft gecontroleerd en de stad hen garandeert dat ze in Eeklo een veilige en gezonde woning zullen huren. Om dit label in de markt te zetten en te gaan promoten zal in overleg met de vastgoedsector een sensibiliserings- en communicatiecampagne worden uitgewerkt. Terwijl we nu elk jaar 70 screenings doen verwachten we dat de vraag naar preventieve screenings zal toenemen. Om die vraag op te vangen worden 3 medewerkers van de woonwijzer gemachtigd als kwaliteitsonderzoeker en zullen zij dus ook een label kunnen toekennen.

Door deze investeringen in een nieuw reglement, nieuw personeel voldoet Eeklo aan alle voorwaarden om zich van Vlaanderen te ontvoogden. Wanneer elk dossier nu door twee bestuursniveaus wordt opgevolgd is er vaak onduidelijkheid over wie wat doet en wanneer. Dit zorgt voor een aanzienlijke vertraging en dus tijd- en energieverlies. We starten met een testfase waarin we dit voorlopig maar voor de helft van de dossiers doen. Complexe dossiers worden nog steeds doorgestuurd naar de hogere overheid indien het te technisch wordt of de onafhankelijkheid in het gedrang zou komen. Dit alles zou moeten leiden tot tijdswinst; transparantie, eenduidigheid (geen tegenstrijdigheden), eenvormig (één controle, één standaard), administratieve vereenvoudiging (minder communictie/briefwisseling).

Ik ben als schepen van wonen erg verheugd om te zien dat de gemeenteraad deze voorstellen maandag unaniem hebben goedgekeurd.

 

Inspraakprocedure verkavelingsdossiers.

Vraag van raadslid de Graeve

Gelet op het feit dat er de laatste maanden in Eeklo een wildgroei van grote verkavelingsaanvragen te constateren valt (Molenbergpark, Paterskerk en de St.-Robertusschool);
Overwegende dat er heel wat protest opduikt door de omwonenden, al dan niet door middel van bezwaarschriften;
Overwegende dat er heel wat onduidelijkheden zijn in de desbetreffende aanvragen;
Overwegende dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met een gezonde mix, zowel in de constructies (sociale mix), als op het terrein (diversificatie met meer open ruimtes);
Overwegende dat er niet voldoende rekening wordt gehouden met het groene aspect, de mobiliteitsimpact en de bijhorende parkeerproblematiek;

BESLUIT

Eeklo zou voor elk groot verkavelingsdossier een dubbele inspraakprocedure moeten voorzien. In de eerste fase moet aan de omwonenden de mogelijkheid gegeven worden om hun visie en aandachtpunten mee te geven. In de volgende fase komt dan het klassiek openbaar onderzoek.


N-VA VRAAGT de stemming: Stad Eeklo voert voor grote verkavelingen de burger-inspraak in. Dus in een vroege fase van de planning, en niet pas in het openbaar onderzoek.

Antwoord Schepen D'Haeseleer

Nieuwe stedelijke ontwikkelingen zijn een moeilijke balansoefening. Zowel in kleine als in grote projecten. Er worden voor grote projecten verschillende overlegvergaderingen met de diverse betrokken adviesinstanties (zowel intern als extern indien nodig) georganiseerd om in voorontwerp tot een aanvaardbaar voorstel te komen. Maar zelfs dat is geen wettelijke verplichting voor verkavelaars of bouwpromotoren. Zij mogen ook gewoon hun reeds afgewerkte aanvraag rechtstreeks indienen zonder vooroverleg. In geval er wel sprake is van vooroverleg, is het uiteindelijke ontwerp een groeiproces van een aantal weken of zelfs maanden waarbij constant zaken aangepast worden en naar een consensus moet gezocht worden die aanvaardbaar zijn voor het stadsbestuur als democratisch verkozen vertegenwoordiging van haar volledige bevolking. In projecten als het Molenbergpark of Sogeta is dat plan bijkomend op voorhand ook aan de buurt voorgesteld. Maar het systematisch betrekken van burgers hierin is praktisch onhaalbaar. Wie wordt uitgenodigd en wie niet uitgenodigd? Vanaf welke fase moeten de burgers er bij gehaald worden? In welke straal rond het project moeten burgers uitgenodigd worden? En in hoeverre moet dan rekening gehouden worden om elke persoonlijke mening van een burger over een welbepaald project? Vanaf welke grootte van project?

Daarnaast voorziet de officiële stedenbouwwetgeving nu reeds een heel grote inspraakmogelijkheid voor burgers. Vanaf het moment dat de aanvraag officieel ingediend wordt, wordt het openbaar onderzoek opgestart via aanschrijving van de aanpalende + aanplakking op het terrein en aan het stadhuis. Bovendien wordt door verschillende raden advies gegeven. Naargelang het ontwerp of thema: Gecoro, milieuraad, werkgroep monumentenzorg, economische raad, verkeersraad. Zij vertegenwoordigen diverse belangengroepen. Die bezwaren worden vervolgens gebundeld en ter beoordeling aan het SC voorgelegd. Als er sprake is van wegenisaanleg moet alles voor een verkavelingsvergunning naar de gemeenteraad. Na de politieke beslissing van het college (en gemeenteraad wanneer nodig) heeft elke burger, net als elke ontwikkelaar, bovendien de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Deputatie en in hogere aanleg bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Omwille van de rechtsonzekerheid is het dus in ieders belang om tot een consensus te komen. Want stelt de omgeving of de stad onrealistische eisen kan de vergunning op nog twee andere manieren vergund worden en kan het resultaat met andere woorden voor de buurt en de stad minder zijn dan wanneer een compromis wordt bereikt.

Alleen merkt het bestuur een kwalijke tendens op waarbij nieuwe projecten al in de inspraakfase worden gepolitiseerd en met veel angst in de markt worden gezet als een fait accomplit. Als zou er een akkoord zijn tussen projectontwikkelaars en het bestuur die de huidige inspraakprocedure teniet doet. Als stad nemen wij inspraak bijzonder ernstig en waken wij zowel over de rechten van de eigenaar die in woonzone een project mag realiseren, de rechten van de omwonenden en de rechten van alle Eeklonaren. Het is een complete scheefgetrokken benadering die de meningen vooraf al polariseert. Pleiten voor een officiële dubbele inspraakprocedure klinkt misschien goed, maar is praktisch onhaalbaar en heeft weinig zin als de indieners van het punt om louter populistische redenen de sereniteit die nodig is om de bestaande inspraakprocedure te doen slagen niet respecteren.