Ondertekening convenant Wijkcentrum De Kring en stadsbestuur Eeklo

03 Maart 2017

Het Stadsbestuur van Eeklo en het Wijkcentrum De Kring hebben een convenant afgesloten met betrekking tot twee thema's, met name brugfigurenwerking en jongerenwerking. Dit convenant handelt over de periode van 2017-2019. Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden. Een kind heeft optimale kansen als het zich kan ontwikkelen in een context waar school, gezin en buurt partners zijn in het creëren van een brede en uitdagende leer-en leefomgeving. Wanneer de school, het gezin en de buurt erg op elkaar betrokken zijn, zijn de ontwikkelingskansen van de kinderen optimaal.

Brugfigurenwerking

Dit is echter niet altijd de reële situatie in Eeklo waar heel wat kinderen opgroeien in een kwetsbaar gezin. Volgens de cijfers van Kind en Gezin werden in 2015 15,10% van de kinderen in Eeklo geboren in een kansarm gezin.  Ook op de Vlaamse kinderarmoedebarometer, die een beeld geeft van de spreiding van het kinderarmoederisico over de Vlaamse gemeenten, scoort Eeklo niet goed.


In het schooljaar  2014-2015  startten Wijkcentrum De Kring en de 7 Eeklose basisscholen daarom met een proefproject : het brugfigurenproject.   Kirsten Goethals werd aangesteld als brugfiguur. Een brugfiguur gaat met de kwetsbare gezinnen aan de slag door te investeren in het actief opbouwen van vertrouwen met de ouders/kinderen, de kinderen en gezinnen meer te betrekken op het schoolgebeuren, de ouders te versterken in hun rol als opvoeder, de ouders in contact te brengen met en te begeleiden naar het hulp- en dienstverleningsaanbod, de ouders te informeren over en te helpen in het opnemen van hun rechten.  Tegelijk gaat de brugfiguur leerkrachten en school sensibiliseren en ondersteunen in het werken en communiceren met kwetsbare gezinnen. Ook neemt de brugfiguur een signalerende rol op in functie van het beleid.

Deelnemende scholen aan het proefproject waren alle  7 basisscholen van Eeklo, van de drie onderwijsnetten:  Leefschool Het Droomschip, Leefschool De Tandem, PSBLO De Zonnewijzer, Basisschool De Wegel, Basisschool De Meidoorn, Basisschool St-Jozef, Basisschool St-Antonius.

Het proefproject kon rekenen op de financiële steun uit het fonds Lokaal Sociaal Beleid én de  deelnemende basisscholen. De standplaats van de brugfiguur werd Wijkcentrum De Kring op de Welzijnscampus De Zuidkaai  en het project werd opgevolgd door een stuurgroep.  Ook in het schooljaar 2015-2016 werd het project verdergezet, met alle 7 basisscholen van Eeklo;  met de financiële ondersteuning uit het fonds Lokaal Sociaal Beleid en de deelnemende basisscholen. In het onderzoeksrapport 'Leerlingen met bijzondere onderwijsbehoeften'  dat in 2015 werd opgemaakt in opdracht van alle basis- en secundair onderwijs van de Stad Eeklo werd overigens aanbevolen om te investeren in een constructieve samenwerking tussen ouders en school middels een brugfigurenwerking.

Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat door de Brugfigurenwerking er door kwetsbare gezinnen meer gebruik wordt gemaakt van hun rechten en dat dit een positieve invloed heeft op de thuissituatie van het schoolgaande kind besloot de gemeenteraad van 23 januari 2017  unaniem om de Brugfigurenwerking gedurende de drie volgende jaren (2017-2019) verder te financieren.  Het OCMW Eeklo voorzag in de periode september-december 2016 een overbruggingskrediet van 16.000€.

Jaarlijks ontvangt Wijkcentrum  De Kring een subsidie van 45.000 € van  de Stad Eeklo als tussenkomst in de loon- en werkingskosten van de brugfiguur.  Dit is 80% van de totale kosten. De deelnemende scholen betalen de resterende 20% kosten, onder de vorm van het ter beschikking stellen van lesuren.  Op die manier dragen alle betrokken partners bij in de kosten van dit breed gedragen project. De stad probeert hiervoor ook projectfinanciering samen te brengen via het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan, de provincie en/of het Lokaal sociaal beleid.

Vormelijk wordt de overeenkomst tussen Stadsbestuur en Wijkcentrum De Kring in een convenant gegoten; en de samenwerking tussen het Wijkcentrum De Kring en alle basisscholen wordt verankerd in een engagementsovereenkomst.

Bondig samengevat bevat de convenant de volgende doelstellingen :

 • De brugfiguur is actief in alle basisscholen van Eeklo (over de netten heen, zowel gewoon als buitengewoon basisonderwijs) , waarbij per basisschool een meerjarig actieplan wordt opgesteld
 • De brugfiguur ontwikkelt acties en interventies op de volgende domeinen
  • Pro-actieve rechtendetectie / informatieverstrekking
  • Samenwerking / toeleiding / doorverwijzing naar (welzijns)partners
  • Gezinsondersteuning / opvoedingsondersteuning
 • De brugfiguur sensibiliseert omtrent armoede binnen de school
 • De brugfiguur neemt een beleidssignalerende rol op
 • Er wordt een handelingskader brugfiguur uitgewerkt ( deontologisch kader, registratiesysteem, ?)
 • De brugfiguur organiseert vakantieklassen voor anderstalige kinderen tijdens de schoolvakanties

Ter illustratie en concretisering van de brugfigurenwerking: enkele gegevens over de werking schooljaar 2015-2016.

 1. De brugfiguur werkte met 44 kwetsbare gezinnen
  1. Kennen en  opnemen van hun sociale grondrechten :  KomUitPas, schooltoelage, Verhoogde tegemoetkoming, kinderbijslag, ?
  2. Doorverwijzen naar (welzijns)partners :  CAW, OCMW, Katrol, VDAB, Vokans, vakbonden, Woonclub Woonwijzer Meetjesland, BKO, inschrijving SVK, inschrijving MBV, Klimop, Wijkcentrum, vrouwenopvang,
  3. Opvoedingsondersteuning:  inloopmomenten Kind en Gezin, Opvoedingscursus CKG Sloeberhof, de ruilwinkel babybazaar, Speelbazaar (ontleensysteem)
 2. (bijna) wekelijks houdt de brugfiguur 'koffieklets': telkens op dinsdagmorgen is de brugfiguur aanwezig aan een andere schoolpoort. Ouders krijgen koffie aangeboden; maar vooral is er tijd om contacten te leggen en vragen te stellen aan de brugfiguur. Het is dikwijls een eerste contact in een verder traject
 3. Alle 6de klassers van de basisscholen Eeklo volgden het inleefspel rond armoede in het wijkcentrum De kring
 4. Elke schoolvakantie werden vakantieklassen georganiseerd voor anderstalige kinderen in de leeftijd 6-12 jaar; met een gemiddelde aanwezigheid van 11 kinderen

Jongerenwerking
Sinds 2003 investeert Wijkcentrum De Kring in een werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Deze werking werd in 2009 decretaal erkend door de Vlaamse overheid, waardoor het wijkcentrum een 0,5 FTE jongerenwerker in dienst kon nemen.

In 2013 veranderde de regelgeving en werden de middelen die vroeger rechtstreeks aan het wijkcentrum werden uitbetaald, nu toegevoegd aan de trekkingsrechten jeugdbeleid van de Stad Eeklo.

De Stad Eeklo koos er onmiddellijk voor om de jongerenwerking binnen het wijkcentrum verder te subsidiëren en zelfs te versterken door een nauwe samenwerking uit te bouwen met de Jeugddienst Eeklo. Jeugddienst en Wijkcentrum ondersteunen en versterken op die manier elkaars werking.

De Stad Eeklo onderkent namelijk het belang van het voortbestaan van een werking met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren :

 • De jongerenwerking is enerzijds een aanbodsgerichte werking voor kwetsbare tieners in de leeftijd 11-19 jaar. De werking bereikt kwetsbare tieners die moeilijk aansluiting vinden in het reguliere aanbod.
 • Anderzijds is de jongerenwerking een laboratorium voor vernieuwend jeugdwelzijnsbeleid in Eeklo. Uit de schoot van de jongerenwerking ontstonden reeds diverse nieuwe initiatieven, oa het Jeugdwelzijnsoverleg, Street Action, een internationale uitwisseling, ? Vooral het belang van het Jeugdwelzijnsoverleg kan nauwelijks overschat worden. In de schoot van het Jeugdwelzijnsoverleg ontstonden diverse werkgroepen die op hun beurt leidden tot nieuwe activiteiten en realisaties.

Formeel werd de nieuwe samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring , Jeugddienst Eeklo en Stad Eeklo in een convenant gegoten. Gedurende de periode 2013-2019 krijgt het Wijkcentrum De Kring € 25.000 op jaarbasis als tussenkomst in de loonkost van een halftijds jongerenwerker. Werkingsmiddelen worden betaald uit de werkingsmiddelen van de Jeugddienst.

 

In  vergadering van 23 januari 2017 bevestigde de gemeenteraad unaniem de verdere samenwerking en werd een nieuwe actieplan jongerenwerk goedgekeurd voor de periode 2017-2019. Het goedgekeurde plan legt een aantal nieuwe accenten. Bondig samengevat bevat het actieplan de volgende doelstellingen :

 • Wijkcentrum De Kring organiseert mee een aanbodsgerichte basiswerking voor kwetsbare tieners in de leeftijd 11-19 jaar
 • Wijkcentrum De Kring verkent, start en organiseert een thematische werking : kwetsbare tieners / jongeren en psychische kwetsbaarheid
 • Wijkcentrum De Kring organiseert een vormings- en sensibiliseringsaanbod omtrent armoede en jeugdwerk
 • Wijkcentrum De Kring investeert in netwerking, beleidsdialoog, samenwerking , professionalisering
 • Wijkcentrum De Kring ondersteunt mee de wijkwerking van de Stedelijke Jeugddienst Eeklo
 • Wijkcentrum De Kring ondersteunt mee het project Street Action

Bovendien worden alle bovenstaande acties mee gerealiseerd door de Jeugddienst Eeklo, die zowel  personeel als middelen mee inschakelt om de doelstellingen te realiseren.

Deze jongerenwerking wordt ook mee opgenomen in de doelstellingen voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan.

Ook partnerschappen met Groep Intro, Uit De Marge, Sportdienst Eeklo, Jeugdhuis De Route,  ? volgen uit dit actieplan.

Ter illustratie enkele cijfergegevens over de jongerenwerking, periode 2014-2016 :

 • Aantal aanbodsgerichte activiteiten : 177
 • Aantal thematische activiteiten : 134
 • 5 meerdaagse weekends
 • 8-daagse internationale uitwisseling in Polen
 • Bereik van 126 verschillende kwetsbare tieners in de leeftijd 12-19 jaar
 • 12 jongeren volgden monitorcursus; zijn nu animator in speelpleinwerking 't GES, Grabbelpas, ..
 • 10-tal jongeren zijn doorgestroomd naar het Jeugdhuis als jeugdhuismedewerker

 

Meer info:

Coördinator Wijkcentrum De Kring Jan Matthys (09 378 61 69- [email protected])

Brugfiguur Wijkcentrum De Kring Kirsten Goethals (0483 53 67 40 ? [email protected])

Coördinator Lokaal Sociaal Beleid OCMW Koen Geirnaert (09 218 17 03 ? [email protected])

Secretaris OCMW Maggy Van Belle (09 376 71 74 ? [email protected])

Jeugdconsulent Tijs Blomme (09 218 29 21? [email protected])

Communicatie- en informatiecoördinator  Veerle Vernaeve (0498 91 38 27 ? [email protected])

Schepen van onderwijs Ann Van den Driessche (0498 91 38 95 ? [email protected])

Schepen van jeugd Bob D'Haeseleer (0486 44 44 90 -  [email protected])

OCMW-voorzitter Danny Smessaert (0497 81 98 33 ? [email protected])