Het volledig programma van Groen-sp.a

30 September 2012

Het volledig programma van Groen-sp.a

Ben je benieuwd waar Groen-sp.a voor staan?  Zoek je naar concrete voorstellen?  Ons volledig programma is nu te lezen hieronder, of je kan het downloaden via .deze link

 

 1. Modern mobiel
 2. Stadsontwikkeling
 3. Samen-leven
 4. Eeklo, stad in de wereld

 

PROGRAMMA GROEN ? SP.A

Moderne steden hebben een autoluw centrum. Ook in Eeklo kan dit! Ons compact centrum is perfect bereikbaar met de fiets of te voet. Momenteel zigzaggen fietsers onveilig tussen rijdende (vracht-) wagens en openslaande autodeuren. Groen-sp.a wil werken aan meer comfort en veiligheid voor stappers en trappers. Modern mobiel is ook het aanbod en de reistijd van bus en trein verbeteren: een snelbus naar Gent, een goede verbinding met Aalter en extra laatavond- en weekendtreinen zijn een minimum.

Enkele voorstellen:

 • Heraanleg van straten volgens het STOP principe
 • Uitbreiding netwerk autovrije 'trage wegen'
 • Omwisselen fietspaden en parkeerstroken
 • Fietspunt aan de randparking
 • Autoluw centrum en autovrije markt
 • Verkeersborden die het vrachtvervoer naar de Expresweg sturen
 • Smalle straten omvormen tot fietsstraten
 • Snelbus langs N9 richting Gent
 • Regelmatige busverbinding naar Aalter
 • 1 extra laatavondtrein en 2 extra spitstreinen in het weekend
 • Pilootproject lusbus
 • Autodelen mogelijk maken en aanmoedigen
 • De uitvoering van het goedgekeurd mobiliteitsplan

2. Stadsontwikkeling: groeien en bloeien

Eeklo groeit. Voor bevolking, bewoning en bedrijven is er steeds meer nood aan ruimte. En die ruimte is klein. We gaan ze goed benutten! Groen-Sp.a wil energievriendelijk bouwen en verbouwen stimuleren. Meer groen laat oude wijken opleven en geeft nieuwe wijken een goede start. Sommige straten en pleinen schreeuwen om vernieuwing. Verkeersveilige en kindvriendelijke buurten zijn ideale ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.

2.1. Een groene stad

 • Betere isolatie en energiebesparende maatregelen in stadspatrimonium
 • Bredere participatie bij komst van nieuwe windmolens
 • Meer inspanningen voor afvalpreventie (lokale compostinitiatieven)
 • Nultolerantie voor zwerfvuil en sluikstorten
 • De stad voert een systeem in van betaling voor het afval, afhankelijk van de hoeveelheid en de aard van het afval
 • De natuurzones: Vrombautsput en Lange Moeyakker verder ontwikkelen en uitbreiding groenassen
 • Het Schipdonkkanaal vrijwaren
 • Ecologische
 • Globaal blauw - groenplan uitwerken met streekeigen beplanting
 • Integratie van bedrijven (ook landbouwbedrijven) met bvb groenschermen.
 • Permanent informatie en advies verstrekken aan de bevolking i.v.m. energiezuiniger maken van woningen/beschikbare premies, enz?. bvb. via de Woonwijzer

2.2. Kwaliteitsvolle wijken

 • Sociale verhuurkantoren maken woningen energiezuiniger.
 • Ecologische klemtonen in verordening voor bouwprojecten
 • Meer betrokkenheid van bewoners bij sociale bouwmaatschappijen
 • Elke wijk beschikt over speelruimte voor kinderen
 • Voetgangers en fietsers krijgen voorrang bij de inrichting van straten en pleinen
 • Pleinen en straten herinrichten met 'rustpunten': zitbanken, groen en vuilnisbakjes
 • Pilootproject nieuwe woonvormen (groepswonen van ouderen, woonzorgzone, kangoeroewonen...)
 • De bestaande open ruimte in het centrum vrijwaren o.a. Herbakkersplein
 • De stad stimuleert energiezuinige bedrijven én huishoudens
 • Lokale luchtkwaliteit verbeteren (minder fijn stof in de lucht) d.m.v. bomenplan
 • Extra aandacht voor noden van kinderen en van mensen met een handicap bij de inrichting van straten en pleinen
 • Woonblokrenovatie moet bijdragen tot kwalitatief betere woningen in het stadscentrum en in oude wijken

2.3. Groene huizen

 • Bekend maken van duurzaam bouwen en verbouwen via de 'woonwijzer'
 • Rollend woningfonds om snel ecologische investeringen te kunnen maken
 • Steun voor bewoners die instaan voor onderhoud van hun buurt
 • Leegstandsregister opmaken en opvolgen
 • Affichering huurprijzen ter bevordering van de openheid van de markt
 • Kordaat beleid tegen huisjesmelkers

3. Samen-leven

3.1.Diversiteit

 •  Diverser maken personeelsbestand stad en ocmw
 • Oprichten meldpunt discriminatie
 • Inzetten op integratie nieuwkomers, bvb. via sociale contacten, buddies, ...
 • Anti-discriminatieclausule opnemen in overheidsopdrachten, aanbestedingen en subsidiereglementen
 • Openbare gebouwen en publieke ruimte toegankelijk maken voor mensen met een handicap

3.2.Armoede en OCMW

 • Activering van werkzoekenden en leefloners naar opleiding en/of passend werk
 • Inzetten op woonbegeleiding
 • Wegwerken wachtlijsten budgetbemiddeling en ?beheer
 • De werking van "Wijkcentrum De Kring" verder uitbouwen
 • Uitbreiden van het LETS-systeem
 • Uitbouw KomUit pas
 • Actief op zoek gaan naar mensen die recht hebben op ondersteuning en hulp
 • Minimumlevering van gas
 • Evaluatie van aanvullende steunmaatregelen ocmw om meer te evolueren naar menswaardig inkomen
 • Inzetten van ervaringsdeskundigen in stedelijke diensten en raden
 • Onderwijsflankerende maatregelen treffen zoals bvb. opvoedingsondersteuning

3.3. Vrije tijdsbeleid: cultuur en sport

 • Verruimen van het cultuuraanbod en meer mensen erbij betrekken
 • Meer cultuur in het straatbeeld
 • Vrijwilligerswerk op alle domeinen verder ondersteunen, waarderen en vormen
 • Waardevol erfgoed bewaren
 • Een nieuw zwembad op maat van Eeklo
 • Een skateput voor de huidige sporthal
 • Met buurtgerichte sport-activiteiten willen we ook vrouwen en senioren activeren
 • Optimaliseren van het gebruik van de bestaande infrastructuur

3.4. Veiligheid

 • We ondersteunen de aanpak van politie en welzijnswerkers op vlak van intrafamiliaal geweld
 • De wijkagenten vervullen een belangrijke rol in het geheel
 • Overlast zoals nachtlawaai, wildplassen, sluikstorten, dubbel geparkeerde wagens, .. moet aangepakt worden
 • De schoolspotter en buurtwerkers helpen om problemen zoals spijbelen, druggebruik,? te voorkomen
 • Oprichten van stadswacht met bvb.
 • Sensibilisatiecampagnes zijn belangrijk
 • Meer brandpreventie bij nieuwbouw
 • GAS-boetes worden gegeven als sensibilisatie en aanspreken niet voldoende zijn
 • Meldpunt en zijn antennes voor klachten moet beter bekend gemaakt worden

3.5. Doelgroepen: jeugd en senioren

 • Activiteiten die jongeren en ouderen samenbrengen
 • Intergenerationele vertegenwoordiging in de adviesraden
 • Dienstverlening uitbouwen voor ouderen die langer zelfstandig willen wonen
 • De oprichting van een "Goede morgen telefoon" helpt de vereenzaming ondervangen. Dit kan bvb met PWA
 • Zorgsite op oude ziekhuisterrein, met uitgebreide dienstverlening
 • Eekloos speelnetwerk bekendmaken en verder uitbouwen
 • Carpoolpagina voor jongeren op website stad (aangevuld met app) en belbus naar fuiven en evenementen

4. Eeklo stad in de wereld

4.1. Duurzaam ondernemen

? Ondersteuning kleinhandel door uitbreiding Eeklo-cheques

 • Plan lokale diensteneconomie door ambtenaar lokale economie
 • Evenwicht tussen werk en gezin verzekeren via voldoende buitenschoolse kinderopvang
 • Voorzien van flexibele en betaalbare kinderopvang zoals "Schatjeseiland"
 • Oprichten van een overlegplatform voor alle werkgelegenheidsactoren
 • Ontwikkeling van een duurzaam bedrijventerrein in Balgerhoeke (zuinig ruimte gebruik, uitwisseling reststromen en restwarmte, goede ontsluiting openbaar vervoer)
 • Afsluiten van 'duurzaamheidcontracten' met bedrijven (vb afvalpreventie, mobiliteitsplan,...)
 • Ondersteunen van werklozen en uitwerken van tewerkstellingsprojecten via de "Werkwijzer"
 • Organisatie van jobbeurzen volgens vraag & aanbod
 • Aanmoedigen van overschakeling op biologische landbouw en nabije afzet
 • Plattelandstoerisme promoten bij landbouwers en toeristen

4.2. Duurzaam besturen en inspraak

 • Uitwerken en permanent evalueren van de dienstverlening
 • Uitbreiden van het e-loket
 • Opwaardering van de adviesraden
 • Installatie van wijkraden met beslissingsrecht over bepaalde zaken
 • Promotie dat burgers via petities initiatieven op de agenda van de gemeenteraad kunnen brengen
 • Retributies voor dienstverlening Eeklonaren verschillend van deze voor niet Eeklonaren en voor mensen met een laag inkomen

4.3. Noord-Zuid beleid: globaal denken, lokaal handelen

 • Focus verschuiven van Zuid- naar Noordwerking
 • Jaarlijkse wereldmarkt
 • Ter beschikkingstelling van infrastructuur ifv een Noord-Zuidhuis
 • Betrekken van het opvangcentrum in wereldprojecten
 • Fair Trade producten in alle stedelijke diensten
 • Werktenues schone kleren
 • Ethische beleggingen als het kan
 • Bij overheidsopdrachten aandacht hebben voor klimaat vriendelijke producten en menswaardige productieprocessen