Geld voor extra bebossing in Lange Moeiakker

10 September 2012

Geld voor extra bebossing in Lange Moeiakker

Groen bracht in het verleden meermaals de vraag op de gemeenteraad om op de Lange Moeiakker aan natuuruitbreiding te doen.  Op 23 juli sprongen we dan ook een gat in de lucht toen we lazen dat het project, ingediend door het gemeentebestuur, door minister Schauvliege werd goedgekeurd.  Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege keurde elf nieuwe bebossingsprojecten goed.  Eeklo is goed voor één van die projecten.  De stad krijgt geld uit het Bossencompensatiefonds om 11 hectare grond aan te kopen om de bebossing aan de Lange Moeiakker te realiseren.  De naam "bebossingsproject" is echter wat misleidend want het gaat niet enkel om bossen maar ook om de aanleg van poelen en ander natuurgebied.De ontwikkeling van het gebied Lange Moeiakker staat voornamelijk in het teken van

drie pijlers:

1. Uitbreiden van educatieve en (zachte) recreatieve faciliteiten

De functie van het gebied is voornamelijk zachte recreatie (wandelen, beleven, fietsen). Overtuigd van de meerwaarde van trage wegen werkt het stadsbestuur van Eeklo samen met vzw RLM en de provincie Oost-Vlaanderen om met lokale gebruikers en betrokkenen een lokaal herstel- en ontwikkelingsplan 'trage wegen' op te maken. Daarbij wordt gekeken hoe het netwerk aan trage wegen in de toekomst aantrekkelijker en veiliger kan gemaakt worden. De uitbreiding van het natuurontwikkelingsgebied kan het openmaken van een trage weg in dit gebied duidelijk vereenvoudigen. De stad Eeklo wil in zijn plannen de wandelaar of fietser uit de nabije omgeving laten kennismaken met dit waardevol landschap. Daarom zullen, naast het openmaken van de voormelde trage weg, enkele paden vertrekken naar dit natuurgebied. Deze paden moeten daarbij het profiel van een kerkwegel krijgen.

De huidige site 'Lange Moeiakker' heeft een recreatieve opportuniteit voor de FOS scouts en de naburige scholencampus. Recent werden reeds de eerste afspraken gemaakt met deze jeugdvereniging in verband met het betreden van het bos (aangeplant in 2001) voor activiteiten.

 

2. Unieke karakteristieken van de streek accentueren door verdere heropbouw van een historisch landschap

In 2009 werd op de site een onderdeel van een ruimer landschapsmonument ingericht. Dit landschapmonument (Energiek: wind duurzame ontwikkeling ? Eigenzinnig: tegenwind, tegendraads karakter van streekbewoners ? Echt: ware aard van landschap en zijn bewoners) probeert daarbij de link te leggen tussen het historisch verleden en de huidige kwaliteiten van de stad Eeklo. Het concept aan de Lange Moeiakker probeerde de oorspronkelijke eigenheid van de streek te visualiseren.

Het herstellen van deze traditionele landschapswaarden werd in het project op verschillende manieren verwezenlijkt. Het aanplanten van noord-zuid houtkanten geënt op de specifieke repelperceelstructuur en het aanleggen van amfibieënpoelen zijn daarom als buffer een belangrijk gegeven. Verder kan als overgangszone tussen de beboste percelen en de stadsrand op verschillende percelen eveneens een hoogstamboomgaard ingericht worden. Het is duidelijk dat deze boomgaarden zowel landschappelijk, cultuurhistorisch als ecologisch bijzonder waardevolle kleine landschapselementen zijn. Zij vormen daarbij een natuurlijk barrière tussen de kleinstedelijk gebied en het bosareaal. Het extensief weidebeheer, door middel van begrazing door schapen, kan daarbij mogelijk opnieuw in samenwerking met Regionaal Landschap Meetjesland gebeuren.

 

3. Bosuitbreiding ? beheer

In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan wordt dit gebied potenties toegeschreven voor verdere natuurontwikkeling. Ook het RUP 'Overgang stad - landschap Lange Moeie' zal als hoofddoel hebben om een optimale uitbouw en beheer voor de landschapsecologische belangrijke zone te garanderen als grote open ruimte voor de stedeling. Het graven van grachten, aanplanten van boszones, hoogstamboomgaarden, aanplanten van gemengde hagen, knotwilgen en het verhogen van de grondwaterstand i.s.m. polderbestuur 'De Burggravenstroom' zijn aandachtspunten.

Het ontwikkelingsplan 'natuurgebied Lange Moeiakker' (2001) voorzag oorspronkelijk een bebossing in verschillende zones langs de aanpalende ambachtelijke zone en rond het recreatiedomein Ithaka. In het kader van het RUP 'Overgang stad-landschap Lange Moeie' wordt ook bebossing voorzien ter hoogte van de bewoning.