Voorstellen Corona maatregelen

03 Mei 2020

Voorstellen Corona maatregelen

Op maandag 4 mei komt een Taskforce Coronamaatregelen bijeen. Deze Taskforce bestaat uit leden van het schepencollege, fractieleiders van alle politieke partijen en de voorzitters van de verschillende adviesraden. Iedere politieke fractie en iedere adviesraad kon hun voorstellen van maatregelen indienen. Deze werden gebundeld tot ongeveer 170 verschillende voorstellen die ter bespreking worden voorgelegd. Elke groep licht drie prioritaire voorstellen toe. Doel is te komen tot een aantal maatregelen waarvoor het draagvlak groot is. Het schepencollege buigt zich vervolgens over de financiële impact van de voorgestelde maatregelen en selecteert dan een definitieve maatregelenbundel. Hier lezen jullie de voorstellen die door de GROEN fractie werden ingediend. De input van een aantal leden werd hierin verwerkt, voor zover het voorstel echte corona gerelateerde maatregelen waren en geen regulier beleidspunten.

Uitgangspunten

  • Maatregelen genomen vanuit de stad zijn aanvullend aan de Vlaamse en Federale maatregelen (maw we geven geen premies en bedragen bovenop premies/compensatiemaatregelen uitgevaardigd door Vlaamse of federale overheid vb geen extra hinderpremie, tussenkomst in energiefactuur,..)
  • Maatregelen worden gefinancierd door bijkomende /nieuwe inkomsten en door niet-uitgevoerde kosten , en hebben geen/gering effect op de MJP
  • Maatregelen genomen door de stad zijn algemene maatregelen die evenredig worden genomen ten behoeve van getroffen burgers/bewoners, getroffen organisaties/verenigingen en getroffen economie/handel

Voorstellen

De Groen fractie deelt de voorstellen op in twee pakketten :

Maatregelen die onmiddellijk, tijdens de corona-lockdown periode worden uitgevaardigd (Korte Termijn)

Maatregelen die na versoepeling van lockdown en geleidelijke opstart maatschappelijk en economisch leven worden voorzien (Middellange termijn)

 

Korte termijn :

> PRIOR : zalen van de stad (vb sporthal, polyvalente zaal CC, jeugdcentrum, Blokhutten, lokalen Academie ) kunnen kosteloos ter beschikking worden gesteld van de scholen ifv het organiseren van lessen en het afnemen van examens met ‘social distancing’.

> PRIOR : Door het verminderde autoverkeer in de stad bieden er zich opportuniteiten aan om in deze periode bepaalde straten/pleinen voor te behouden aan fietsers en voetgangers of prioriteit te geven aan fietsers en voetgangers vb Markt, Kerkstraat, Roze, Opeisingsstraat,  N9 – na overleg/met toestemming AWV

>Afschaffing terrasbelasting 2020

>Vrijstelling Retributie marktkramers tot einde van dit kalenderjaar
>promocampagne korte keten – kopen lokale economie 

>Herboekingsmogelijkheid voor aangekochte tickets/vouchers van door stadsdiensten georganiseerde activiteiten/voorstellingen/evenementen binnen periode van twee jaar

>Herboekingsmogelijkheid van- in coronaperiode-  gereserveerde  zalen en ontleningsmaterialen (van Stad Eeklo) binnen periode van twee jaar (maw geen terugbetaling van facturen, voorschotten)

>Gezien Herbakkersfestival (60k), Helden in het Park (7,5k), Eeklo Beach (30k) niet kunnen doorgaan, kunnen deze organisaties reeds gemaakte kosten (in en voor de lockdown) inbrengen beperkt , tot het bedrag van hun toelage ; Indien Kaaiken (2,5 k) niet zou doorgaan, geldt hier dezelfde maatregel

>andere erkende verenigingen en organisaties (= aangesloten bij een adviesraad) die reeds kosten maakten voor activiteiten/evenementen (in en voor de lockdown) en die op dit moment niet-recupereerbaar zijn, kunnen deze kosten inbrengen – binnen de totale toelagepot van de 70.000 euro (bestemd voor Herbakkersfestival, Helden in het Park, Kaaiken) , en na aftrok van de ingebrachte kosten van deze drie ‘stads’evenementen

>Stad Eeklo biedt gedurende de lockdown cargo-fietsen aan om ter beschikking te stellen van handelaren die maaltijden/goederen aan huis willen leveren.

>OCMW kan – als aanvulling op de dienstverlening bij de vakbonden -  administratieve ondersteuning geven bij aanvraag tijdelijke werkloosheid voor de ‘administratief zwakkere burgers’

>OCMW/Dienst lokale economie kan Informatieverstrekking en administratieve hulp bieden voor zelfstandigen bv hulp bij aanvraag hinderpremie, …  Ook voor zelfstandigen in moeilijkheden kan dienst lokale economie /OCMW kan toeleiden naar of tussenpersoon zijn naar DYZO

>Informatieverstrekking en administratieve hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden (bv hulp bij aanvraag hinderpremie)

>Financiële hulp voor zelfstandigen die geen hinderpremie of andere premie van de Vlaamse of  Federale overheid krijgen en hun zelfstandige activiteit omwille van financiële redenen en omwille van corona moeten stopzetten

>OCMW communiceert dat er leefloon in opleg op de tijdelijke werkloosheidsvergoeding kan aangevraagd worden ,als het door tijdelijke werkloosheid gedaalde loon (loon à 70% ) van de hulpvrager onder het leefloon valt ; dit geldt ook voor personen die hun loon aanvulden met flexijobs en dit nu niet meer kunnen uitvoeren , ook voor alleenstaande studenten die studentenjobs deden om studies te betalen ;  + onderzoeken ook de vormen van aanvullende steun

>Voorschieten of bijpassen in de huur : Het bestuur voorziet bijkomend budget  om actie te ondernemen voor betaling van de huur of tussenkomsten in de huurschulden voor mensen die door corona hun werk zijn kwijtgeraakt of ten gevolge van dalend loon( tijdelijke werkloosheid) in de problemen komen met het betalen van de huur

>Stad Eeklo doet een oproep naar vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding/taakbegeleiding bij kwetsbare gezinnen/scholieren in periode van ‘pré teaching’ (via Katrol ?)

>Stad Eeklo faciliteert een digitaal platform waarbij scholieren/studenten die nu aan zelfstudie moeten doen, bij elkaar terecht kunnen voor vragen en uitleg ; ook leerkrachten/pedagogisch geschoolde personen kunnen op dit platform aansluiten om vragen te beantwoorden (leernetwerk)

>debiteurenbeheer : geen vrijstelling  , maar in deze periode zullen we geen deurwaarders sturen ; de betalingsherinneringen worden wel uitgestuurd

>Maak op de website van de stad ruimte om natuurbeleving in en om Eeklo met foto’s aan alle Eeklonaren te delen. Plaats op de website ook fiets- en wandeltips

Middellange termijn:

> PRIOR - personen/gezinnen die door tijdelijke werkloosheid worden getroffen of die door corona werkloos worden (en hierdoor terugvallen op  max 70% van hun inkomen)  > als dit inkomen onder de Europese armoedegrens* zou komen te vallen (de federale en Vlaamse compensatie-maatregelen worden hierbij in rekening gebracht) , krijgen deze personen/gezinnen een tijdelijke aanvulling van hun inkomen dmv Wiekiebon en/of een financiële tegemoetkoming.
*cijfers statistiek Vlaanderen –publicatie juni 2019

>Omdat  Eeklo Beach niet zal kunnen doorgaan, kunnen organisaties en verenigingen in het najaar activiteiten organiseren op een parkeervrije markt (bedrag 30.000 euro Eeklo Beach hiervoor aanwenden)

>Vanaf het samenscholingsverbod is opgeheven, wordt het strand infrastructureel aangelegd voor de hele zomer ifv het creëren van een ontmoetingsplaats centraal in onze stad en het infrastructureel ondersteunen van de horeca (bvb uitbreiding terrassen).

> corona toont/brengt de behoefte naar meer groen in onze stad aan ; we onderzoeken of bepaalde braakliggende gronden/terreinen tijdelijk met groen (bloemenweide, grasvlakte, kleine beplanting) en rustelementen (bankjes – social distance) of kleine speelelementen (vb voetbalgoal) kunnen worden voorzien

> Alle cadeaus/geschenken vanuit De Stad worden in de toekomst WIEKIE-bonnen

> dienst lokale economie  doet een nieuwe oproep naar lokale handelaren om aan te sluiten bij het netwerk van handelaren die WIEKIE bons aanvaarden

> Stad Eeklo faciliteert dat elke Eeklonaar over een mondmasker beschikt bij versoepeling vd lockdown door contacten met overheden ; desnoods koopt het stadsbestuur zelf deze maskers aan, zodat iedere burger hierover kan beschikken