Uit de gemeenteraad September 2015

27 September 2015

Uit de gemeenteraad September 2015

Tussenkomsten Bob D'Haeseleer Vragen over vluchtelingen Ook in Eeklo hebben we deze zomer vele vluchtelingen zien aankomen. De capaciteit van het LOI is nu maximaal ingevuld. Tegelijk hebben de verschillende organisaties ook een toegenomen golf van solidariteit gezien. Omdat al snel de oproep gekomen is van het Rode kruis om niet halsoverkop spullen te verzamelen en omdat Eeklo al tal van organisaties kent die structureel bijdragen aan de opvang en begeleiding van hulpbehoevenden hebben we ervoor gekozen om als stad de initiatieven die vanuit verschillende burgers spontaan zijn ontstaan via deze geijkte kanalen te stroomlijnen. Sinds twee weken zit ik met de verschillende partners samen om in samenwerking met de stad een driesporenbeleid uit te werken. Ik zou liever nog niet in detail ingaan op de verschillende acties omdat we deze nog volop aan het uitwerken zijn en ik het liefst samen met de verschillende partners in het veld samen communiceer, maar ik kan alvast verklappen dat we op korte termijn nadenken over een klereninzamelingsactie, een financiele , en op lange termijn willen we vooral inzetten op integratie en begeleiding (woon-, school-,?)

Hondenlosloopweide

Een hondenlosloopweide is niet enkel een zege voor hondenbezitters. Honden worden rustiger als ze eens kunnen loslopen, hierdoor blijkt dat ze voor minder geluidsoverlast zorgen. Ervaringen uit de 60 andere gemeenten die reeds een losloopweide hebben tonen dat honden die regelmatig loslopen en met andere honden in contact komen socialer zijn waardoor er minder bijtincidenten gemeld worden. Het is om die reden dat Raadslid Lut De Jaeger het idee op de gemeenteraad van februari 2014 lanceerde. Bij monde van mezelf en de burgemeester volgde er dan via het Eikenblad een oproep naar mogelijke locaties.

Vier locaties werden in het najaar van 2014 door onze diensten onderzocht. Geen enkele bleek ideaal te zijn. Toch herhaalde de burgemeester -naar aanleiding van een tussenkomst van opnieuw collega De Jaeger over het verbod op loslopende honden op de sportterreinen- het engagement en het principieel akkoord voor de komst van een hondenlosloopweide.

Niet lang daarna, 12 maart 2015, om precies te zijn vroeg ik de diensten om in het licht van een gedeeld gebruik van ruimte bij de private partner Bostoen de mogelijkheid te onderzoeken om op de projectgrond aan de Dullaert een hondenlosloopweide in te richten. De locatie lijkt ideaal, zonder veel omwonenden, dichtbij het centrum, voldoende groot en voldoende ruimte voor parkeren en fietsenstalling.

Omdat het akkoord nog niet rond was tijdens de actie van de hondenliefhebbers moest ik de locatie nog geheim houden. In naam van alle hondenliefhebbers uit de stad wil ik dan ook Bostoen van harte bedanken voor hun bereidwilligheid. Deze samenwerkingsovereenkomst zorgt ervoor dat de stad met een kleine moeite een wereld van verschil kan betekenen voor de vele hondenliefhebbers in onze stad.

Klimaatdoelstelling burgemeestersconvenant

Ik ben bijzonder aangenaam verrast en enthousiast over het toegevoegd punt van collega Smet. Exact een jaar geleden, op 9 september 2014 om precies te zijn, werd dit punt een eerste keer besproken op het college. Ik heb mij op dat moment -en ik moet bekennen met enige spijt- neergelegd bij de collegiale beslissing om hier niet op in te gaan. Dit werd goed gemotiveerd omwille van de bijkomende belasting van de reeds onderbemande milieudienst. Nu ben ik erg verheugd om te horen dat de toekomst van de CD&V mee aan de kar trekt om dit belangrijk groen thema te realiseren. Ik hoop, met collega Smet, dat de meerderheid en oppositie zich met enig voortschrijdend inzicht zal scharen achter dit mooi voorstel.

Maar, zoals de VVSG waarschuwt is de ondertekening van deze convenant is niet vrijblijvend. Er moet minstens 20% minder C02 worden uitgestoten. Niet enkel door de stadsdiensten, maar door de hele stad. Enkel samen kunnen we ons steentje bijdragen om de klimaatsverandering onder de belangrijke twee graden te houden. Enkel samen kunnen we onze stad voorbereiden op de reeds voelbare klimaatsveranderingen van langere periodes van droogte afgewisseld door periodiek meer hevige onweders. Er moet onder andere een duurzaam energieactieplan worden opgesteld. Er moet een nulmeting gebeuren en die moet elke twee jaar geëvalueerd worden. Met deze convenant engageert Eeklo zich om concrete doortastende acties uit te werken en hiervoor ook de nodige financiering te voorzien.

Het liefst wil ik dit met de volledige stad doen. En het liefst wil ik dit ook met de volle steun vanuit Vlaanderen doen. U hebt vast goede contacten met minister Schauwvlieghe, dus omdat iedereen bijna een ganse avond goedgemutst en met een boekentas vol geschenkjes uit de zomervakantie is teruggekomen én omdat er vanuit onze achterban heel veel enthousiasme was voor de geslaagde thermometer-actie van jong CD&V wil ik u graag namens Jong Groen vragen minister Schauwvlieghe een klok te overhandigen waarvan de wijzers symbolisch op 5 over 12 staan. Jong Groen Eeklo wil haar met dit geschenkje heel concreet vragen om haar beslissing mbt het Oost-Vlaams Windmolenplan Maldegem-Eeklo-Kaprijke te herzien zodat Eeklo zijn rol als Energiehoofdstad van Vlaanderen kan blijven vervullen.

Om te besluiten krijgt u van mij alvast erg hartelijke felicitaties. Ik wil up punt dan ook volmondig steunen en hoop dat u met dezelfde hartelijkheid de steun geeft wanneer we later het concreet actieplan hier zullen bespreken.

Tussenkomsten Lut De Jaeger

Vraag om het belang van goede waterbuffering beter bekend te maken.

Deze zomer was er op verschillende plaatsen in Eeklo wateroverlast. Het was niet de eerste keer, en is, door de klimaatverandering, ook niet de laatste keer. Zoiets vermijden is niet gemakkelijk en is een werk van lange adem.

We moeten de klimaatverandering bestrijden door minder CO² uit te stoten en daar zijn vele ingrepen voor nodig. Hopelijk ondersteunt iedereen de acties die nodig zijn om de burgemeestersconvenant te doen slagen.

Wat ook helpt is zo weinig mogelijk verharding in de stad, zodat regenwater kan insijpelen en het niet snel naar de laagst gelegen straten kan. Grote bouwwerken moeten daarom, via een regenwatertoets, een vergunning krijgen van Ruimte Vlaanderen. Maar regelgeving is één ding, die opvolgen een andere. Ik neem als voorbeeld het bouwproject van de 'Kleine Wegel.

  • De speelplaats zou aangelegd worden in waterdoorlatende klinker, maar dit werd beton.
  • De scheidingsgracht moest een bufferende en infiltrerende functie hebben maar werd door het polderbestuur in betonschelpen aangelegd. Geen infiltratie mogelijk en een ramp voor de amfibieën die wel in, maar niet meer uit de gracht geraken.
  • Bovendien staat de boom aan de ingangspoort blijkbaar in de weg voor de brandweer. Bomen, men vergeet het soms, zijn prima waterzuigers.

Voor dit concreet geval is mijn vraag: wat heeft het stadsbestuur gedaan om te zorgen dat er een goede waterbuffering gebeurt op het terrein.

Maar ik wil mijn vraag opentrekken:  hoe kan men naar de toekomst toe bouwheren,  verkavelaars en polderbesturen beter het belang van een goede waterinfiltratie laten inzien?

Pt. 11 Fietsverbinding langs museumspoorlijn: principiële aanvaarding en tracé voorstel.

Onze fractie is al lang vragende partij voor de doortrekking van het fietspad naar Balgerhoeke.  Maar er kwam maar geen schot in de zaak door het probleem met het terug openstellen van een kerkwegel die dwars door landbouwvelden loopt en de onwrikbaarheid van de museumspoorlijn om het tracé op de spoorwegbedding toe te laten.  We zijn blij dat er nu een oplossing is: vermoedelijk is dit tracé de meest haalbare kaart.  Voor fietsers gaat een lang gekoesterde droom in vervulling.

 Toch is er vanuit Groen de dwingende vraag om zeker te zorgen voor een veilig fietspad. Daarmee bedoel ik vooral daar waar het fietspad de weg oversteekt. De bestaande oversteek in de Oostveldstraat is kamikaze voor een fietser. Om comfortabel te zijn moet het fietspad ook breed genoeg zijn. Een deel van de Crielkensmenne is zo smal dat daar enkel in één richting  kan gefietst worden. Dus laten we niet krenterig zijn bij de onteigeningen en overal een voldoende breed pad voorzien en vooral de oversteken veilig maken.

 Hopelijk krijgen we ook de medewerking van AWV om de ondertunneling van de R43 aan te pakken. Dan pas wordt dit echt een volwaardige verlenging .  Ik wil afsluiten met een woord van dank aan de provincie die de aanleg van het fietspad bekostigt en aan de bevoegde ambtenaar die jarenlang dit dossier heeft opgevolgd.

PT. 14 Gebruiksovereenkomst voor honden losloopweide.

Toen onze fractie hier vorig jaar het voorstel  lanceerde dacht ik eerlijk gezegd, dat dit een makkie was. Het tegendeel bleek waar: een onbebouwd terrein vinden, groot genoeg, niet te ver uit het centrum en voor geen ander doel in gebruik, bleek een lastig karwei.

We zijn dan ook zeer tevreden met deze overeenkomst, die alhoewel tijdelijk, toch aan de verwachtingen voldoet. Het terrein is voldoende groot, ligt in het centrum en is dus ook te voet bereikbaar, geeft wellicht geen aanleiding tot  burenhinder, is al goed omheind langs 2 zijden en, last but not least, het is ook al door de hondenliefhebbers goedgekeurd.

Wij delen de mening dat er goed moet toegezien worden op de netheid. Om alle misverstanden te vermijden: dit is géén hondentoilet. Ik neem aan dat het infobord ter plaatse dat duidelijk zal maken. Maar ik zou de suggestie willen doen om ook een houder met plastiekzakjes te plaatsen, bij voorkeur van bio- afbreekbaar materiaal, zodat er geen excuses kunnen zijn om het terrein niet netjes achter te laten.

Bij deze zou ik ook de schepen willen bedanken voor de inspanningen die hij geleverd heeft om een private partner te overtuigen, zodat Eeklo binnenkort een honden losloopweide zal hebben.