Uit de gemeenteraad: April 2015

03 Mei 2015

Uit de gemeenteraad: April 2015

Fietsenstalling station In november vorig jaar werd , op vraag van Lut De Jaeger, een bijkomende fietsenstalling geplaatst aan het station. Deze uitbreiding bleek totaal onvoldoende want zeker op schooldagen werden de fietsrekken volgepropt en als noodoplossing werden fietsen ook aan de hekkens vastgemaakt. Lut bracht de schepen van mobiliteit hiervan op de hoogte. Maar tot vandaag was er nog geen beterschap. Op de gemeenteraad antwoordde de schepen dat er een bijkomend rek was aangekocht maar dat de aannemer dit nog moest plaatsen, en dat dit voor 15 mei zou gebeuren.

 

Tussenkomsten Bob D'Haezeleer 

Toekomstbomen

Er zijn ondertussen 17 inwoners die zich als geïnteresseerd hebben opgegeven. 9 hebben na bekendmaking van de prijs reeds een boom gekocht. De prijzen variëren tussen de 45 euro en de 330 euro afhankelijk van de dikte en de soort van de boom. Het spreekt voor zich dat het een mooi signaal zou zijn mocht al onze collega gemeenteraadsleden ook een boom zouden planten.

Wadi

Graag bedankte ik collega Eggermont voor de vraag. Omdat de beplanting nu verder uitgroeit ligt deze nog niet optimaal. Maar wel was deze goed genoeg om ondertussen al 2 prijzen binnen te halen. Eén van de VVOG, en in maart won de WADI nog de themaprijs op het Vlaams congres publieke ruimte. Het congres draaide dit jaar om water in publieke ruimte. Met de laagste kostprijs moesten we het opnemen tegen megaprojecten in Leuven, Antwerpen en Gent feliciteerde de jury ons voor de inventiviteit. Het oplossend vermogen ? u weet vast dat er in het verleden elke lente moest gezaaid worden omdat het gras stikte doordat het permanent onder water stond. Ook na zomerse stortbuien was er steevast sprake van wateroverlast.

BKP

Beste collega's,

Het heeft enkele maanden langer geduurd dan verwacht, maar voor een dossier van deze omvang is het belangrijk om breed over de partijgrenzen en zelfs over de grenzen van meerderheid en oppositie een consensus te zoeken. De reden waarom dit ook op een gemeenteraadscommissie werd besproken. Zoals de gemeenteraad unaniem was bij het uitschrijven van de opdracht hoop ik ook dat deze gemeenteraad zich vanavond even eensgezind zal scharen achter de 12 principes zoals deze zijn beschreven in het beeldkwaliteitsplan. Deze moeten dan in de praktijk toepasselijk worden verankerd in een RUP zodat ook monumentenzorg het beschermingsbesluit kan lossen zodat nieuwe ontwikkelingen langs de N9 opnieuw mogelijk moeten worden zonder te vrezen voor collectieve trauma's als het verdwijnen van de Gouden Leeuw. De kunst zal erin bestaan de architecturale lat voldoende hoog te leggen, individuele voorkeuren toe te laten zodat er geen eenheidsworst ontstaan maar deze wel te kaderen in een bredere visie over de opbouw van een stadslandschap.

Maar vooraleer ik me op de uitkomst richt is het proces dat tot dit document geleid heeft ook voldoende belangrijk om toe te lichten. Voor het eerst is naast de klassieke inspraakvergaderingen ook gebruik gemaakt van een inspraakwandeling waarbij alle inwoners en politici de mogelijkheid kregen om met de architecten van het studiebureau in het centrum op wandel te gaan en hun bezorgdheden en opmerkingen kenbaar te maken. Nadien werd de basis van dit plan in samenspraak met de diensten voorbereid, opgemaakt en besproken op het college. Nadien hadden ook alle gemeenteraadsfracties de kans om hun bezwaren en aandachtspunten mee te geven. Dit uitvoerig toetsing en inspraakproces is dus meteen de reden waarom dit plan langer dan gehoopt op zich heeft laten wachten. Een kleine tol als dit het democratisch draagvlak versterkt.

Het plan begint met een analyse te maken van de huidige. Veel verschillende bouwstijlen, elk met zijn verdiensten en gelinkt aan de periode waarin ze gebouwd zijn. Hierdoor krijg je een heel anoniem stadslandschap. Wellicht de moeilijkste opdracht was op zoek gaan naar de ruimtelijke identiteit van Eeklo. Vroeger was Eeklo een volledig witte stad, en hoewel we zeker niet de ambitie mogen hebben om enkel te historiseren is ook nu nog te zien dat de meeste huizen lichte tinten hebben. Vandaar de keuze om te gaan verwitten. De gradaties van wit zullen in het RUP bepaald worden. Ook door bij de groenaanleg te kiezen voor bloessembomen die op de juiste plaats goed kunnen uitgroeien zodat ze minder onderhoud nodig hebben en het liefst gecombineerd worden met slimme waterbergingsoplossingen (zoals het bosje aan het melkerijpad ook als sponsbos functioneert). Toekomstige projecten moeten op maat van Eeklo zijn hetgeen wil zeggen dat er een beperking komt op de hoogte en de gevelbreedte (opnieuw, de exactie hoogte en breedte worden in de RUP bepaald). Indien er onderdoorgangen nodig zijn moeten deze voldoende hoog en breed zijn ter voorkoming van het onveiligheidsgevoel en wildplashoekjes. Ter bescherming van de leefbaarheid in de kleine straten wordt er bij heraanleg gekozen voor een ontwerp van gevel tot gevel met gedeelde ruimte en langs de N9 aan de kruispunten een afbouw van de hoogte zodat de mensen in deze straatjes steeds op voldoende lichtinval kunnen rekenen. Om ook het industrieel verleden niet te verloochenen kiest de stad ervoor om bij inbreidingsprojecten in oude fabriekspanden het industrieel karakter te behouden van het binnengebied te behouden (zoals de Stassano een geslaagd voorbeeld is). Wat zit er niet in? Een beperking van materialen. Zo is er een interessant debat geweest over bijvoorbeeld volkernplaten of faillance tegels. Maar hierin hebben we beslist om geen beperkingen op te leggen zolang de eigenheid van het materiaal maar tot zijn recht komt.

Het eindelijk vastleggen van deze principes verduidelijkt ook voor architecten de context waarin in de toekomst in het centrum mag gebouwd worden. We hebben dit bij wijze van toetsing (zonder bijkomende verplichtingen) al eens aan enkele architectenbureaus voorgelegd en zij waren unaniem enthousiast omdat het duidelijkheid schept en het voortraject dat we bij elke bouwvergunning met onze diensten aangaan verkort. Die duidelijkheid moet ook het aantal procedures bij de Deputatie verminderen waardoor ook hier een tijdswinst ontstaat.

Het is voor deze krachtlijnen dat ik jullie goedkeuring vraag zodat kan gestart worden met de opmaak van de RUP.

Vragen over bindend karakter:

Antwoord: Elke stedenbouwkundige aanvraag wordt op dit moment getoetst aan 2 elementen: de wettelijke bepalingen en het principe van goede ruimtelijke ordening. Discussies en beroepsaanvragen bij de deputatie en bij de raad voor vergunningsbetwistingen gaan vooral over dit laatste. Vaak worden deze projecten door hen goedgekeurd onder de motivatie dat de stad tot op dit moment geen visie heeft op deze principes van goede ruimtelijke ordening. Op dit moment worden deze principes nu al meegegeven in een voortraject die met de dienst stedenbouw wordt doorlopen. Alleen zijn deze nog nooit geformaliseerd. Dit beeldkwaliteitsplan zal voor een vlottere dienstverlening zorgen omdat architecten op voorhand weten binnen welk kader er kan worden gebouwd. We hebben dit plan al aan enkele op til staande projecten afgetoetst en verschillende bureaus ervaren dit als bijzonder nuttig en waardevol.

Vragen om uitstel ? nog onvoldoende doorgepraat

Antwoord: Het proces waarmee het beeldkwaliteitsplan is opgesteld is doorspekt met vernieuwende inspraakmomenten, een informatieronde langs de milieuraad, gecoro, economische raad, werkgroep monumentenzorg. Het is uitvoerig besproken op de commissie algemene zaken. Alleen lieten veel oppositieraadsleden het daar na om het zeer lijvig dossier te bespreken. Naast enkele raadsleden van de meerderheid namen enkel raadslid De Sutter (N-VA) en Lecompte (onafh) de moeite om tussen te komen. Ik waardeer hun inzet. Maar nu collectief roepen dat de meerderheid dit doordrukt is een loopje nemen met de waarheid.