Open ruimte, parel voor de zwijnen

21 December 2015

Open ruimte, parel voor de zwijnen

  ,  ?het grootste RUP van deze legislatuur met een woelig verleden. Een dossier waar schepen D'Haeseleer zelf meer dan anderhalf jaar aan gewerkt heeft. Hoogst eigenaardig geeft hij zelf toe. Na de voorlopige goedkeuring in de gemeenteraad van januari dit jaar, waar enkel SMS tegen stemde, heeft intensief lobbywerk van de Boerenbond alle principes uit dit RUP gehaald. Heel raar dat dit RUP na de ruime voorlopige goedkeuring begin dit jaar twaalf maanden later volledig moest veranderd worden, beseft de schepen van ruimtelijke ordening. Ook de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) stemde hierover verdeeld en het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar was negatief.

Groen, én Groene schepen Bob D'Haeseleer stemden op de gemeenteraad van maandag 14/12/2015 tegen het RUP Landbouwgebied"In de plaats van het open landbouwgebied te beschermen laat men nu megastallen tot 300m in het landschap toe. Op niet één, maar verschillende plekken in strijd met ons eigen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is niet één maar driehonderd bruggen te ver."

De Groene schepen benadrukt op de gemeenteraad voluit te blijven geloven in ruimtelijke planning met zoveel mogelijk inbreng en inspraak van de buurt om uiteindelijk tot een gedragen plan te komen waarbij elke betrokken partij in consensus de meerwaarde inziet. Het is de taak van de politiek en de gemeenteraad om erover te waken dat RUPs niet worden opgemaakt in functie van het maximaliseren van gronden, maar om de beschikbare ruimte te optimaliseren. Het evenwicht tussen buurt en boeren is na de voorlopige goedkeuring volledig zoekgeraakt. "Ik was bereid erg ver te gaan in mijn toegevingen om dit RUP te doen slagen. Ik ging akkoord met aanpassingen over waterberging, energiewinning, nieuwe bedrijfszetels, kleine landschapselementen, afsluitingen rond percelen, open ruimtecorridors? maar nog was het niet genoeg. Meer nog, tijdens het planproces hebben we maar liefst driemaal toegegeven en de bouwzone vergroot. In het laatste voorstel was ik bereid om landbouwers toe te laten verder te bouwen dan 180m als dit gemotiveerd was in functie van dierenwelzijn of strenger wordende milieunormen. Ook dat volstond niet!"

Ook Groen fractieleider Lut De Jaeger sloot zich bij haar jonge collega aan door te stellen dat op geen enkel overlegmoment één van de aanwezige landbouwers kon bevestigen dat ze op korte of middellange termijn dergelijke uitbreidingen planden. "Onze prachtig open ruimte gebied, en poort naar de Kreken wordt geofferd, louter en alleen voor de potentiele doorverkoopwaarde in de toekomst. De mooie open ruimte wordt zo een parel voor de zwijnen. Ik heb ze al veel horen roepen, maar waar zijn de zogezegde beschermers van de open ruimte nu? Roepen dat Eeklo wordt volgebouwd is gemakkelijk, maar wanneer het grootste stuk nog resterend stuk open ruimte wordt bedreigd is men plots voor megastallen, industriële veeteelt en niet grondgebonden landbouw!"

Groen beklemtoont dat ze niet tegen de landbouw of de landbouwers ter plekke zijn. In tegendeel zouden we ze zelfs moeten feliciteren! Ze hebben hun belangen voortreffelijk verdedigd. Het is de Eeklose (dorps)politiek die heeft gefaald om het ruimtelijk evenwicht tussen verschillende belangen te bewaren. Ja, dit plan schept nu wel duidelijkheid. Alleen is het de rechtszekerheid dat constructies tot 300 meter, met alle mobiliteit en geurhinder van dien, het landschap nu voor meer dan de helft kunnen dichtbouwen. Was er effectief beter een slecht plan dan geen plan Groen had zich, zeker gelet op onze erg collegiale meerderheidshouding, in dit dossier onthouden. Groen is in Vlaanderen de eerste partner van lokale en duurzame landbouw als het gaat om het stimuleren van lokale, seizoensgebonden of vergeten groenten. Groenen betalen graag meer voor biologische kwaliteit van bij ons en in Europa verdedigt Groen de belangen van kleine familiale landbouwbedrijven in de omvorming van de landbouwsubsidies of tegen vrijhandelsakkoorden die alle duurzaamheidsinspanningen van onze landbouwers dreigen te ondergraven.

Groen kiest wél resoluut voor een ander landbouwverhaal dan louter dat ene van de Boerenbond dat landbouwers dwingt tot permanente schaalvergroting, doorgedreven industrialisering, continue investering, toenemende schulden, afhankelijkheid van grote afnemers in de agroindustrie, stijgende energie- en voederkosten, intensieve veeteelt etc. Met onze tegenstem willen we de in dit gebied actieve landbouwers beschermen tegen het eenzijdig verhaal van de Boerenbond en willen we samen met hen aan landschapsontwikkeling of hoevetoerisme doen, streekproducten promoten, de voedselafstand van boer tot bord verkleinen en de landbouw tastbaar en opnieuw centraal zetten in onze regio. Wij hopen dan ook dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt en deze beslissing van de gemeenteraad schorst. Zoniet zal het wellicht wachten zijn tot de eerste bouwaanvraag de gemoederen in de buurt weer verhitten.

 

Met 780 Ha is het RUP landbouwgebied het grootste gebied waarvoor we deze legislatuur de krijtlijnen uittekenen. Dit RUP kwam tot stand nadat Minister Muyters in 2011 in extremis een bouwaanvraag voor een grote varkensstal in de Kruiskensstraat schorste, nadat de deputatie tegen de zin van het toenmalig schepencollege de bouwvergunning afleverde. De deputatie raadde de stad aan om haar principes van goede ruimtelijke ordening juridisch beter te omschrijven en zowel landbouwer als buurtbewoners rechtszekerheid te geven. Deze principes werden al in 2009 in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan vastgelegd. De zone tussen Expressweg en Vrombautstraat/Zandvleuge werd omschreven als open landbouwgebied, voorbehouden voor grondgebonden landbouw.

Initieel was er op het allereerste plan nog in een voorbespreking in de zomer van 2014 sprake van bouwkamers. Zones waarin landbouwbedrijven zich konden uitbreiden. Omdat we bij aanvang vernamen dat bouwkamers moeilijk lagen werd dit aangepast en spraken we af om uitbreidingen van bedrijven noord-zuidgericht toe te laten met een beperking van 150m. Dit werd voor een tweede maal aangepast naar 150m met de mogelijkheid om dit na motivering (bvb ruimtetekort) verder naar 180m uit te breiden. Een derde aanpassing kwam er nog voor de voorlopige goedkeuring om omwille van verstrengende dieren en milieuregelgeving nóg verder bouwen.