Nieuws uit de gemeenteraad februari

25 Februari 2015

Nieuws uit de gemeenteraad februari

Groen krijgt van de burgemeester toezegging voor aanleg hondenlosloopweide. Op de agenda van de laatste gemeenteraad stond een voorstel om de toegang voor honden, om hygiënische redenen,  te verbieden op de pleinen achter de sporthal. Hondendrollen die er (ondanks het verbod) worden achtergelaten, zijn oorzaak van de nieuwe maatregel. Nochtans maken heel veel hondenbezitters van de terreinen gebruik om hun hond eens aan een lange lijn te laten lopen. Blijkbaar zijn er daarbij enkelen die de gedragsregels niet respecteren. Nu wordt het verbod voor iedereen ingevoerd. Lut De Jaeger vindt het niet kunnen dat iedereen over dezelfde kam wordt geschoren. "f". De burgemeester beloofde op korte termijn hiervoor een oplossing te bieden.

Er is wel degelijk nu al een mogelijkheid om met een boete de overtreders te straffen. Daarom moet er in de stad een afgesloten, omheinde ruimte worden voorzien waar de honden vrij kunnen loslopen, zo is er tenminste een alternatie

 

Op voorstel van Groen wordt het protocolakkoord GAS-boetes, voor slechts één jaar ondertekend.

Om de willekeur bij het uitschrijven van GAS - boetes tegen te gaan is er een provinciaal overleg geweest met de gemeentes en dit leidde tot het protocol GAS -verkeer (vooral om foutparkeerders te beboeten) en het protocol niet-verkeer. Lut De Jaeger verwoordde het algemeen Groen-standpunt van beperking van GAS-boetes (overtreding van het politiereglement bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie) en vroeg om meer en betere sensibilisering. "In een democratie is de scheiding der machten essentieel. Wij mogen en moeten de problemen van het gerecht niet oplossen". Toch zijn de protocollen een stap vooruit. Ze scheppen eindelijk duidelijkheid en sluiten boetes uit voor wie jonger dan 18 is. De Groen fractie (gevolgd door alle partijen van meerderheid en oppositie) maakten voorbehoud bij die GAS- boetes die onder het Strafwetboek vallen. Het gaat o.a. over winkeldiefstallen, schade aan eigendommen, slagen en verwondingen. Dit zijn zaken die eigenlijk bij justitie horen, maar nu in de schoenen van de gemeente worden geschoven. Om hierover een signaal te geven naar de overheid stelde zij voor om het protocol maar voor één jaar te ondertekenen. Na één jaar kan dan geëvalueerd worden en beslist tot het al of niet verlengen. Dit voorstel werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad.