Goedkeuring masterplan warmtenet Eeklo

10 Maart 2020

Goedkeuring masterplan warmtenet Eeklo

Op de gemeenteraad van 16 maart 2020 wordt het masterplan voor het warmtenet van Eeklo voorgelegd voor definitieve goedkeuring. Na bijna 10 jaar studiewerk zal Eeklo hiermee de eerste stad in België worden die haar volledig grondgebied onder voorwaarden openstelt voor de bouw van een warmtenet van 25 tot 30 km, met een mogelijks jaarlijkse besparing van 30.000 ton CO2 als gevolg.

Eeklo opnieuw in een pioniersrol.

De stad Eeklo nam in 1999 een pioniersrol op zich inzake lokale productie van hernieuwbare energie. Dit door het opstellen van een stedelijk windplan en de terbeschikkingstelling van haar publieke gronden voor het oprichten van windturbines. Lokale meerwaardecreatie, burgerparticipatie en open communicatie vormden hierbij de voornaamste speerpunten en maken tot op heden een essentieel onderdeel uit van het energiebeleid van de stad. Principes die hun nut bewezen hebben en daarom opnieuw werden opgenomen bij de opmaak van dit masterplan.

Reeds in 2012 werd een eerst technische en financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Bij gebrek aan een juridisch kader voor warmtenetten in Vlaanderen ontwikkelde de stad Eeklo een nieuw juridisch kader in de vorm van een concessieovereenkomst. Dit ondersteund door VVSG, Prof. Steven Van Garse en het advocatenkantoor van Elke Casteleyn. Met deze benadering stelt Eeklo haar volledig grondgebied open voor het ontwerp, aanleg en exploitatie van een warmtenet. Op 26 juni 2016 keurde de gemeenteraad de gunningsleidraad voor het toekennen van de concessie voor openbare werken op het openbaar domein goed. Vervolgens ging de stad Eeklo in onderhandeling met het consortium Ecopower cvba-Veolia nv. Dit juridisch kader verveelvoudigt de mogelijkheden voor warmtenetten in Vlaanderen.

Eén van de belangrijke gunningscriteria was burgerparticipatie en de mogelijkheid dat burgers direct, (en dus niet enkel financieel) kunnen participeren en inspraak krijgen. In totaal voor 35%. Ook op dit vlak vormt warmtenet Eeklo zelfs een wereldprimeur want het is de allereerste keer dat een consortium is opgericht tussen een grote multinational (Veolia) en een burgercoöperatie (Ecopower).

Het masterplan gaat uit van een gefaseerde uitrol.

Het consortium ‘Warmtenet Eeklo’ diende eind 2019 een Masterplan in dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en nu ter goedkeuring  zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van maandag 16 maart. Dit is een zeer belangrijke stap waarbij de stad Eeklo groen licht kan geven om het eerste stuk van het warmtenet aan te leggen. Het masterplan gaat uit van een gefaseerde uitrol met twee belangrijke fases. Enerzijds de uitrol vanaf de afvalenergiecentrale IVM tot aan het industrieterrein Nieuwendorpe en anderzijds de uitbouw van een aantal zelfvoorzienende warmteclusters in de stad. De uitbouw van een eerste warmtecluster aan het Sportpark wordt mogelijks ook één van de eerste realisaties op het terrein voor het consortium. Maar ook verder in de stad zal worden gezocht naar zogenaamde warmtekansen om verloren warmte, bijvoorbeeld uit industriële processen, te koppelen aan dit net. Op termijn wordt de mogelijkheid onderzocht dat huishoudens met een eigen hernieuwbare warmteinstallatie (bijvoorbeeld warmtepomp of zonneboiler) ook leverancier worden van dit net waardoor de rentabiliteit van deze installaties vergroot zonder premies, maar door een optimalisatie van het gebruik.

Tegen 2030 de uitstoot van CO2 met maar liefst 68,5% te verminderen.

In november 2017 werd het Europees Burgemeestersconvenant ondertekend. Een jaar later volgde het klimaatactieplan waarbij de stad zelfs de ambitieuze uitdaging aangaat om tegen 2030 de uitstoot van CO2 met maar liefst 68,5% te verminderen. Na de pioniersrol van stad Eeklo in windenergie om lokale hernieuwbare elektriciteit op te wekken, komen daar dus aanzienlijke inspanningen bij om de warmtebehoefte van de stad te verduurzamen. Op zich een logische stap, want bij een gemiddeld huishouden gaat twee derde van het energieverbruik naar verwarming en sanitair warm water.

Concreet betekent de aanleg van een warmtenet, gevoed door hernieuwbare energie en/of restwarmte, een verdere uitbouw van dit succesvolle energieverhaal in de praktijk. En op deze manier kan de stad Eeklo concrete stappen verderzetten in haar Vlaamse pioniersrol en om een klimaatneutrale stad te worden.

https://www.warmteneteeklo.be/