Groen stemt tegen PRUP Balgerhoeke (nieuw bedrijventerrein), voor RUP Broeken

24 April 2012

Op de gemeenteraad van gisteren werd ook gestemd over twee dossiers in verband met de ontwikkeling van nieuwe industrieterreinen in Eeklo: RUP Broeken en PRUP Balgerhoeke. RUP BroekenDe realisatie van dit lokale bedrijventerrein is zonder meer een zeer belangrijk voor Eeklo. En het is opvallend hoe weinig bezwaren hiertegen zijn aangetekend. Onze fractie waardeert vooral dat het bestaande industrieterrein hierdoor ook kan geoptimaliseerd worden en dat een brede groene buffering voorzien is in het noorden. Dit kan zeker onze goedkeuring wegdragen.

 

PRUP Balgerhoeke

In tegenstelling tot het vorig dossier was er op veel niveau' s minder eensgezindheid. De talrijke bezwaren hebben zelfs geleid tot een afkeuring voor de Raad van State.  De bezwaren zijn nu ondervangen en er is nu rechtszekerheid voor de buffering en de veeoversteekplaats.  De ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein, van om te beginnen 20 ha, zal bedrijven aantrekken van regionaal belang.

Zoals te verwachten viel is het advies van de stad naar de provincie toe gunstig, maar het lijkt Groen merkwaardig dat er geen enkele bemerking aan toegevoegd wordt.  DIt niettegenstaande er toch duidelijk nog bezwaren blijven bestaan en het gebrek aan een draagvlak bij de bewoners en de landbouwers (wat veel te maken heeft met de keuze voor de zuidelijke ontsluitingsweg, waarover ook het schepencollege verdeeld was).

Groen ziet drie grote problemen:

  1. er zijn ook bedrijven van pure logistiek toegelaten: naar het criterium tewerkstelling zijn dat bedrijven die meestal uitblinken in groot ruimtebeslag in verhouding tot de tewerkstelling. 
  2. de 3 criteria om een aanvraag te beoordelen zijn een lege doos:  de 3 juridisch verankerde criteria om een aanvraag te beoordelen zijn zorgvuldig ruimtegebruik, kwaliteitsvol bedrijfsgebouw en duurzame inrichtingsmaatregelen. Maar nergens is vastgelegd wat die criteria zijn. Er is zelfs een vraag om ook 'problematische ruimtevragers' een kans te geven.
  3. ontsluiting van het bedrijventerrein: het gebeurt steeds weer in Vlaanderen dat bedrijventerreinen aangelegd worden die niet of amper ontsloten worden door openbaar vervoer. De burgemeester hanteert voor mogelijke tewerkstelling de parameter van 20 per ha. dit betekent 400 pendelaars, want het enige alternatief is voorlopig de belbus. De belofte van de Lijn om, eventueel, bij verdere ontsluiting van het terrein de dienstverlening uit te breiden staat in schril contrast met de doorgevoerde besparingsplannen.

Wij volgen de VLD en de NVA niet waar zij zeggen dat SEVESO bedrijven moeten geweerd worden. Dat het SEVESO-rapport is opgesteld, is volgens ons de beste garantie op een veilige inplanting van de bedrijven. Volgens ons levert een bedrijf dat net onder de norm blijft en dan bij manier van spreken zich in iemands achtertuin mag vestigen, een groter gevaar op.De bovenstaande problemen zijn echter van die aard dat wij besloten tegen te stemmen.