Gemeenteraad december 2019

23 December 2019

Gemeenteraad december 2019

De gemeenteraad van december 2019 was weer rijkelijk gevuld. Als laatste gemeenteraad van het eerste jaar van de nieuwe legislatuur werd het meerjarenplan voor 2020-2025 voorgesteld en gestemd.  Onze mandatarissen hebben voor hun beleidsdomeinen de accenten toegelicht.

Bruis in huis

Eeklo is qua oppervlakte een kleine stad met een grote bevolkingsdichtheid en een oud woonpatrimonium dat nota bene in twee gesneden wordt door een weg die door haar inrichting de indruk van een autostrade geeft. Het gevolg is een weinig kwaliteitsvolle publieke ruimte en kwetsbare publiek.

We willen onze stad op 3 manieren opwaarderen. Door privaat kapitaal te activeren, door zelf actieve rol op te nemen in stadsvernieuwing en door te investeren in publieke ruimte.

Ten eerste door investeringen aan te trekken en de woningmarkt te activeren. Kordaat, creatief en constructief zijn hierin de sleutelwoorden. Optreden bij het aanpak van leegstand, verwaarlozing, verkrotting en ook de correcte uitvoering van bouwvergunningen zullen we beter opvolgen. Duidelijk signaal: “mensen zit je met zo een kleine constructie, waarvan je eigenlijk weet dat je hiervoor een vergunning nodig hebt. Neem contact op met onze diensten en we gaan samen op zoek naar een oplossing.”

Met de gestage uitbreiding van het conformiteitsattest zou op het einde van deze legislatuur elke nieuwe huurwoning een kwaliteitscertificaat willen bieden. Zodat iedereen die in Eeklo wil komen huren van de stad de garantie krijgt dat het hier kwaliteitsvol wonen is. De belastingen op leegstand, verwaarlozing en verkrotting gaan omhoog, net als deze op wedkantoren. Hier tegenover staat dat we in de loop van volgend jaar ook onze premiestelsels voor opvang hemelwater, renovatie en energie willen herdenken en meer effectief willen maken.

Waar de markt de investering van deze vernieuwing niet aankan (omwille van bodemvervuiling, monumenten of andere wettelijk beperkende kaders) hebben we zelf voor het eerst een activeringsbudget voor stadsvernieuwing vrijgemaakt om een actieve rol op te nemen in stadsontwikkeling. Hiervoor kijken we niet-limitatief bvb naar Paterskerk, LILAN, rijkswachtkazerne... maar dit zal afhangen van de kansen die zich voordoen. Voorlopig hebben we hiervoor 1,5M euro voorzien, maar dit hangt af van de noodzaak tov de kansen die zich voordoen.

De grote bevolkingsdichtheid kan enkel met kwaliteitsvolle en voldoende groene publieke ruimte. Ze brengt zuurstof in de stad, maar biedt in het kader van de klimaatsverandering natuurlijke oplossingen voor het water in de winters die natter zouden worden, als airco voor tijdens de hittegolven van de toekomst, maar ook om onze riolering te ontzien tijdens zomerse stortbuien.

Met de aanleg van nieuwe parkzones rond de Hartwijk, het finaliseren van het project rond het Wilgenpark, de Zuidkaai, de Dullaert, Middenberm en een algemeen jaarlijks onthardingsbudget van 100.000 euro, investeren we in totaal 3,2M euro voor de ontwikkeling van nieuwe groene ruimtes. Het schepencollege ondertekende enkele weken geleden het bomencharter en engageerde zich voor minstens 1000 bijkomende bomen, maar het zit er dik in dat het er zelfs meer worden. Net zoals in de vorige legislatuur zal je geen budget terugvinden voor bosuitbreiding, maar dit wordt naargelang wat er aan de stad wordt aangeboden bijgeschreven bij budgetaanpassing. Dit moet onze stad klaar maken voor het klimaat van de toekomst.

E-city: dé energiestad van Vlaanderen

Op het gebied van klimaat en energie willen we dé energiestad van Vlaanderen worden. We zetten deze ambitie niet enkel kracht bijzetten met 22 WT, die met een uniek draagvlakmodel werden vergund, door als eerste stad van Vlaanderen een wettelijk kader te scheppen om ons volledig grondgebied open te stellen voor de realisatie van het grootste warmtenet van Vlaanderen, door in Balgerhoeke samen met de provincie een E-hub uit te bouwen, de mogelijkheden te onderzoeken om zowel licht- en warmte als een dienst te gaan benaderen en op dit moment zijn nieuwe pistes op het gebied van zonnedelen aan het bewandelen die zonnepanelen beschikbaar moet maken voor alle Eeklonaren. Het doel blijft de realisatie van ons klimaatactieplan dat mikt op 68% CO2 reductie tegen 2030. Bijna dubbel zo ambitieus als de Vlaamse doelstelling. De inkomsten uit hernieuwbare energie willen we gaan bundelen in een nieuw op te richten klimaatfonds hiermee zal Eeklo aantonen dat een goed klimaatbeleid niet noodzakelijk geld moet kosten, maar vooral veel opleveren als je weet dat we met ons allemaal jaarlijks 40M uitgeven aan fossiele brandstoffen, dit is meer dan het volledig budget wat we op dit moment aan het bespreken zijn. Met deze inkomsten willen we de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken voor elk huishouden.

Ruimte om jong te zijn

Doorheen het hele meerjarenplan vind je beleidsaccenten terug die te maken hebben met onze jonge inwoners. Gaande van veilige schoolomgevingen en schoolstraten, het letterlijk en figuurlijk ruimte creëren om in de stad te kunnen spelen en experimenteren, als het bieden van kansen aan jongeren om zich te ontplooien. In totaal spenderen we 100.000 euro aan het vernieuwen en inclusiever maken van onze speelterreinen. 25% van de speeltoestellen zullen inclusief zijn zodat kinderen met en zonder beperking zich kunnen uitleven. Ook is er jaarlijks zo’n 3.000 euro voorzien in exploitatie voor kleine ingrepen die onze stad wat speelser maken, geheel in lijn met onze opgemaakte speelvisie.

De Blokhutten wordt een multifunctionele ontmoetingsplaats voor jong en oud. De jeugd -en sportverenigingen en de vakantiewerking van de jeugddienst blijven de belangrijkste spelers op deze site. Nu willen we deze plaats ook openstellen voor de buurt. We voorzien 46.000 om het gebouw al in 2020 gebruiksklaar te maken. In 2021 willen we ook de buitenruimte aanpakken.

We zetten verder in op een sterk jeugdwelzijnsbeleid. Er zijn hier heel wat partners bij betrokken. Samen met hen willen we alle bestaande initiatieven bundelen in een gezinsarmoede actieplan, waar buurtwerking een belangrijke rol in zal spelen. We willen van Eeklo een warme stad maken en hebben de ambitie om een Overkophuis in Eeklo op te richten, waar jongeren op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met welzijnspartners. We geven hen daarnaast de ruimte om te experimenteren en kijken samen met de jeugddienst hoe we jongeren meer zichtbaar kunnen maken in de stad, bijvoorbeeld door het openstellen van leegstaande ruimtes voor projecten.

Een sterk flankerend onderwijsbeleid. 

Kijkende naar de Belfiuscluster staat Eeklo in de top vijf inzake aantrekkingskracht van het onderwijs in de regio. Als stad zijn we altijd een directe partner geweest van de scholen en we willen dit dan ook verder uitdiepen. We zullen de komende jaren meer inzetten op de wisselwerking tussen Eeklose bedrijven en scholen. In 2020 zullen we al een aantal speeddates tussen scholen en bedrijven faciliteren. We bekijken samen met de scholen wat de mogelijkheden zijn tot het openstellen van hun ruimtes voor activiteiten met de buurt. Ook de kunstacademie zal meer inzetten op het concept Brede School, waarbij samenwerkingen met verschillende stadsdiensten worden uitgediept. 

Een sterk flankerend onderwijsbeleid gaat hand en hand met een sterk sociaal beleid. Ondanks een lichte daling verlaat nog steeds 13,4% van de Eeklose leerlingen de school zonder voldoende gekwalificeerd te zijn. In 2020 zullen we het spijbelactieplan evalueren en bijsturen waar nodig. Naast een goede netoverschrijdende samenwerking tussen scholen hebben we bij het OCMW een medewerker die verder werkt rond schooluitval en toeleiding naar de arbeidsmarkt, werken 2 personeelsleden op de jeugddienst rond duaal leren en geven we 6.000 euro aan vormingstrajecten voor leerlingen georganiseerd door NAFT.

De samenwerking tussen onderwijs en welzijn willen we in de toekomst nog meer versterken, door samen met de secundaire scholen te investeren in een tweede brugfiguur. Momenteel hebben we één fulltime personeelslid in samenwerking met Wijkcentrum de Kring. We hopen dit in 2021 te verduurzamen en uit te breiden. Hiervoor zijn ook verdere subsidiemogelijkheden te vinden.

Investeren in een bruisend cultureel leven 

In het beleidsdomein cultuur zullen we twee grote investeringsdossiers uitvoeren. Aan de verbouwing van het cultuurcentrum is een budget toegeschreven van 2 miljoen en bij de kunstacademie spreken we van een budget van 2,1 miljoen. Zo willen we de ABC -site uitbouwen tot hét knooppunt van kunstbeleving in het Meetjesland. Het stadsbestuur vertrekt vanuit de visie dat lokale, beginnende artiesten en kunstenaars ondersteuning en erkenning verdienen. We willen hen in Eeklo een podium bieden. Zo is er recent een popraad georganiseerd om samen met muzikanten te kijken wat Eeklo kan doen op vlak van muziekbeleid, en zal er in 2021 - 23 en 25 samen met het CC een artist in residence formule worden opgestart. Het cultuurcentrum werd onlangs omgedoopt tot ‘bruishuis’ en met het lokale cultuurbeleid willen we deze naam alle eer aan doen. 

Qua tevredenheid over de culturele voorzieningen scoort Eeklo hoog: met 79% zitten we in de bovenste helft van de Belfius cluster. Toch zijn er ook wat lacunes aanwezig  waar we graag de komende jaren onze schouders willen onder zetten: we zetten meer in op een publieks -en erfgoedwerking. We gaan met de bib de digitale tour op en we ontwikkelen een tentoonstellingsbeleid uit tegen 2021. Dat we regionale samenwerking belangrijk vinden, hebben we al bewezen. We geven meer middelen (0,7) aan COMEET om samen met hen te werken rond een Meetjeslands archief -en immaterieel erfgoed depot. 

Elke dag zullen we ons inzetten om van Eeklo een warme en bruisende centrumstad te maken voor zowel haar eigen inwoners, als die van het Meetjesland. Met deze meerjarenplanning hebben we alvast de troeven in handen.